Binitarianizm – między antytrynitaryzmem a trynitaryzmem.

24 sierpnia 2020

Czym jest Binitarianizm?

W religioznawczym znaczeniu Binitarianizm jest ciekawym nurtem w antytrynitaryźmie.  Ogólnie można go zdefiniować tak: ” w jednym Bogu można dostrzec dwie osoby : Ojca i Syna, natomiast Duch Święty jest aspektem zarówno Ojca jak i Syna. Zatem Duch Święty nie stanowi odrębnej osoby, równej Ojcu i Synowi”.

Słowo „Binitarianizn” dosłownie można oddać zwrotami: „podwójny” czy też „dwuosobowy”. Zwolennicy tego nurtu w chrześcijaństwie często przywołują pozdrowienia chrześcijańskie z apostolskich listów gdzie wymieniano tylko Boga Ojca i Syna Bożego.

Binitarianizm ostro sprzeciwia się też nauce o Trójcy Świętej. Binitarianizm potrafi biblijne uzasadnić brak oparcia na Piśmie Świętym całego trynitaryzmu!

Najdziwniejsze jest jednak to, że w biblijnych dyskusjach choćby z innymi przedstawicielami antytrynitaryzmu, binitarianie powołują się często na identyczne teksty oraz ich interpretacje w formie prezentowanej przez trynitarzy.

Można odnieść wrażenie, że gdyby nie kwestia Ducha Świętego to binitarianizm byłby znacznie bliższy  nauce o Trójcy Świętej niż antytrynitarzom.

Jahid i Echad

Dla przykładu część opracowań w Internecie próbuje budować swoją argumentacje na hebrajskich słowach jachid i echad. Podobnie jest ze słowem Elohim, gdzie próbuje się argumentować, że oznacza ono nie jednego Boga, ale przynajmniej dwóch, gdyż występuje w liczbie mnogiej.

Czy jednak wiara w „podwójnego”, „dwuosobowego” Boga, jest uzasadniona w oparciu o Pismo Święte?

Rodzi się pytanie, czy argumentacja binitarian nie jest początkiem filozofii ludzkiej, która w swym rozwoju doprowadziła wielu chrześcijan do trynitaryzmu i wiary w Trójcę Świętą?

Czy argumentacja binitarian jest silnie oparta na biblijnym przekazie? Na te i podobne pytania próbujemy odpowiedzieć w najnowszym artykule na blogu antytrynitarzy. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią klikając w link jachid i echad.

Historia a wiara w Trójce Świętą

26 maja 2011

Trójca Święta historycznie

Kontrowersje wokoło dogmatu o Trójcy, wpływały na historię i społeczeństwo!

Historia niestety w większości koncentruje się na wojnach, wodzach i żołnierzach (a więc działaniach „niszczycielskich”,wypływających najczęściej z żądzy władzy i posiadania mało wiemy natomiast o ludziach, którzy budowali coś nowego pozytywnego czy to w dziedzinie materialnej , duchowej czy społecznej.

Czy potrafimy wymienić np. polskich inżynierów, uczonych ( nie tylko tych paru-najsłynniejszych), czy myślicieli , którzy mieli największy wpływ na to w jakich warunkach i w jakim społeczeństwie ,przyszło nam żyć obecnie?

Wiele osób słysząc takie słowa jak „Historia”, ” Trójca Święta”…. traci zapał do lektury, uważając, że są to sprawy interesujące tylko historyków, teologów czy religioznawców.

To ciekawe bo przecież wszyscy znamy przysłowie : ” Mądry Polak po szkodzie…..” , aby nie było tak zawsze – musimy nauczyć się wyciągać wnioski ze swej historii , również i z błędów … Mało jest tak długo trwających sporów o takim wpływie na historię i społeczeństwo jak , spór między trynitarzami a antytrynitarzami, o biblijną prawdę związaną z bożym objawieniem i relacjami Boga Ojca z innymi bytami (np. z Jezusem , z Duchem Świętym). Ciekawe informacje związane z sednem tych sporów np. co  znaczy słowo Chrystus ,można znaleźć na naszej stronie,w zakładce „Kto jest chrześcijaninem”.

Pierwotne nauki kościoła

Czytając Pismo Święte odnajdujemy tam przestrogi przed „odstąpieniem od pierwotnych nauk Jezusa” (zobacz:  2Piotra 2:1, 2 Tesaloniczan 2:11).  Apostołowie ostrzegali, iż ten proces odstępstwa rozpocznie się niebawem …. Chrystianizm był prześladowany lub w najlepszym razie , chwilowo niechętnie tolerowany aż do IV w n.e.  W imperium rzymskim , zachodziły duże zmiany…trudno było zachować jedność , sprawność administracyjną ,wśród wielu podbitych przez Rzym- ludów, rozciągniętych obszarowo na ogromnych przestrzeniach. Świadomy tego władca imperium , Konstantyn Wielki …nie miał żadnej wiedzy biblijnej (dowodzi tego jego życie…morderstwa żony Fausty i syna Kryspusa oraz fakt, iż zgodził się ochrzcić dopiero na „łożu śmierci”), ale za to był świetnym politykiem.

Dostrzegał , że chrześcijaństwo mimo prześladowań i zakazów jest najszybciej rozwijającą się religią w jego imperium, zrozumiał też , że naukę o „podporządkowaniu się władzy” , gdy będzie miał uległych , biskupów może też wykorzystać ku swej chwale. To zapewne też , z jego podszeptów zaczęto wprowadzać do chrześcijaństwa zwyczaje i święta …”zapożyczone z innych pogańskich religii” – dbając jedynie o nadanie im „etykietki” – „chrześcijańskie”(zobacz „saturnalia”, „dzień narodzin Mitry” itd.). Dzięki takiemu politycznemu działaniu „chrześcijańskie” stawało się prawie wszystko- to dodatkowo gruntowało spójność imperium i zwiększało ilość „wierzących”poddanych, a nieochrzczonemu cezarowi dawało nieograniczoną władzę nad „takim-chrześcijaństwem”.

Triady i Trójce

W imperium rzymskim ludzie wierzyli w różne „triady” i „trójce”….np. Trójca kapitolińska, czy egipska……tak, więc gdy powstał spór czy Jezus jest „współistotny” z  Ojcem ( a co za tym idzie „równie odwieczny i równy co do mocy”) motywy politycznych działań Konstantyna Wielkiego powinny być oczywiste…..cytuję Jana Wierusza Kowalskiego „CHRZEŚCIJAŃSTWO” str64 wyd KAW1988…’Sobór został zwołany z wyłącznej inicjatywy cesarskiej,świadczy o tym niezbicie zachowana w odpisie część aktów zgromadzenia. Żaden biskup,nawet rzymski, nie kwestionował tego zakresu kompetencji władcy imperium i pana Kościoła, chociaż nie był on wówczas jeszcze ochrzczony.”

Protestujący, na tym soborze nicejskim w 325 roku n.e.  zostali zmuszeni do milczenia lub za odmowę podpisu , nowego wyznania wiary w Trójcę, skazani na wygnanie. Głównym zwycięzcą soboru okazał się cesarz Konstantyn”,…..” w rzeczywistości jednak doktryna nicejska, uznając Chrystusa za równego Ojcu, wyolbrzymiała jego boskość, a pomniejszała jego znaczenie jako Zbawcy i Mesjasza.” (strona 65)… Jezus nauczał , że Jego religia nie będzie ” większościowa”(powszechna-”katolicka”) zobacz ewangelię Mateusza7,13-14 ale taki chrystianizm był Konstantynowi Wielkiemu do niczego niepotrzebny…..choć jako religię państwową cesarz Teodozjusz ogłosił chrześcijaństwo dopiero w 380r.n.e. , to Konstantyn sprawił to , że w jego imperium pojawiła się religia „powszechna”…Politycznie w pełni zasłużył na tytuł ” Wielki”, ale dał też początek niezwykłemu sporowi , trwającemu do dziś. Zwolennicy trynitarnego dogmatu-”trynitarze”(stanowią większość współczesnego chrześcijaństwa)stosowali i stosują często argument „siły” i presji „większości”…Antytrynitarze-najczęściej , posługują się- „siłą argumentów”, ukazujących niebiblijne pochodzenie nauki o Trójcy Świętej. (zobacz zakładkę „Historia”)

 

Zapraszam do zapoznania się z argumentami, polskich antytrynitarzy.