Predestynacja a wolna wola

7 czerwca 2022

Czym jest predestynacja

Predestynacja to wiara najkrócej mówiąc w przeznaczenie. Początki jej sięgają czasów Augustyna ale swoje doktrynalne uzasadnienie znalazła poprzez Kalwina i jego opracowania.

Zakłada ona, że wszystko zostało skrupulatnie zaplanowane przez Boga jeszcze przed powstaniem świata.

Zatem to co obecnie czynimy nie wynika z naszej wolnej woli ale jest predestynowane przez Boga. Predestynacja w kalwinowskim wydaniu, jest nauką bardzo groźną. Przypisuje bowiem Bogu nie tylko dobro ale również całe zło które pojawiło się na świecie.

Wszystko bowiem zostało skrupulatnie przez Boga zaplanowane. Kalwinista powołuje się dla przykłady na takie wersety jak poniżej twierdząc, że człowiek podobnie jak gliniane naczynie został ulepiony albo jako naczynie do zbawienia lub jako naczynie bożego gniewu!

Człowieku! Kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem? Czy naczynie gliniane może powiedzieć do tego, kto je ulepił: Dlaczego mnie takim uczyniłeś?Rzymian 9:20 (UBG)

Gdy dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego ani złego, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje; Powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu; Jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, ale Ezawa znienawidziłem.” Rzymian 9:11-13 (UBG)

Na pierwszy rzut oka taka argumentacja może wydawać się słuszna. Jednakże po głębszej analizie tekstów okazuje się, że Paweł nie o predestynacji nauczał w tych fragmentach.

Omówienie tych i innych wersetów znajdziesz w artykule na stronie antytrynitarianie.pl, w zakładce „biblijne zagadnienia” a artykule „Predestynacja a wolna wola człowieka co mówi Biblia„.

Czym jest wolna wola

W kontrze do tej teorii jest nauka o wolnej woli człowieka. Wolna wola wynika z wielu wersetów biblijnych mówiących jasno o tym, że Bóg daje ludziom wolność a co za tym idzie prawo wyboru.

W księdze Powtórzonego Prawa 30:15,19 (BW) czytamy.

„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło; Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo”

Gdyby człowiek działał na zasadzie przeznaczenia to te słowa nie miałyby żadnego sensu.

Bóg jednak zachęca nas podróżowaniem drogą, którą wyznacza Jego Słowo. Mało tego w przypadku popełnienia błędu obiecuje, że wybaczy nam nasze przewinienia jeżeli szczerze żałujemy za grzechy.

Bez wolnej woli bylibyśmy tylko automatami zaprogramowanymi przez Boga. Nasze uczucia musiałyby również być nam przeznaczone. Miłość, radość i inne przymioty byłyby nienaturalne i przypominałyby raczej teatrzyk z kukiełkami niż rzeczywiste życie.

Binitarianizm – między antytrynitaryzmem a trynitaryzmem.

24 sierpnia 2020

Czym jest Binitarianizm?

W religioznawczym znaczeniu Binitarianizm jest ciekawym nurtem w antytrynitaryźmie.  Ogólnie można go zdefiniować tak: ” w jednym Bogu można dostrzec dwie osoby : Ojca i Syna, natomiast Duch Święty jest aspektem zarówno Ojca jak i Syna. Zatem Duch Święty nie stanowi odrębnej osoby, równej Ojcu i Synowi”.

Słowo „Binitarianizn” dosłownie można oddać zwrotami: „podwójny” czy też „dwuosobowy”. Zwolennicy tego nurtu w chrześcijaństwie często przywołują pozdrowienia chrześcijańskie z apostolskich listów gdzie wymieniano tylko Boga Ojca i Syna Bożego.

Binitarianizm ostro sprzeciwia się też nauce o Trójcy Świętej. Binitarianizm potrafi biblijne uzasadnić brak oparcia na Piśmie Świętym całego trynitaryzmu!

Najdziwniejsze jest jednak to, że w biblijnych dyskusjach choćby z innymi przedstawicielami antytrynitaryzmu, binitarianie powołują się często na identyczne teksty oraz ich interpretacje w formie prezentowanej przez trynitarzy.

Można odnieść wrażenie, że gdyby nie kwestia Ducha Świętego to binitarianizm byłby znacznie bliższy  nauce o Trójcy Świętej niż antytrynitarzom.

Jahid i Echad

Dla przykładu część opracowań w Internecie próbuje budować swoją argumentacje na hebrajskich słowach jachid i echad. Podobnie jest ze słowem Elohim, gdzie próbuje się argumentować, że oznacza ono nie jednego Boga, ale przynajmniej dwóch, gdyż występuje w liczbie mnogiej.

Czy jednak wiara w „podwójnego”, „dwuosobowego” Boga, jest uzasadniona w oparciu o Pismo Święte?

Rodzi się pytanie, czy argumentacja binitarian nie jest początkiem filozofii ludzkiej, która w swym rozwoju doprowadziła wielu chrześcijan do trynitaryzmu i wiary w Trójcę Świętą?

Czy argumentacja binitarian jest silnie oparta na biblijnym przekazie? Na te i podobne pytania próbujemy odpowiedzieć w najnowszym artykule na blogu antytrynitarzy. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią klikając w link jachid i echad.

Pytania do osób wierzących w Trójce Świętą

5 lutego 2017

Pytanie czy Bóg to Trójca?

Słudzy boży od dawien, dawna w różnorodny sposób posługiwali się pytaniami – przeczytaj w jaki sposób prorok Eliasz posłużył się pytaniami chcąc pobudzić Izraelitów do myślenia (oraz wykazać fałszywość kultu Baala) 1Królów18:27.

Jak wiemy Pan Jezus nawet jako dziecko też zadawał wnikliwe pytania tyczące spraw duchowych. Nauczyciele w Piśmie (Żydzi) nie obrazili się na wnikliwe pytania młodzieńca, nie zasłaniali się „tajemnicami wiary” ale dawali odpowiedzi w oparciu o Słowo Boże. Jak zatem dziś na tym tle zachowują się trynitarze?

Jak reagują na szczere pytania ludzi szukających Boga i dostrzegających brak zgodności z Pismem Świętym – trynitarnej definicji zwanej atanazjańskim wyznaniem wiary?

Czy naśladują Pana Jezusa albo choć żydowskich uczonych w Piśmie opisanych w drugim rozdziale ewangelii Łukasza?
Jako szczerzy czytelnicy Biblii również i my jako „nietrynitarni” chrześcijanie zadaliśmy trynitarzom wiele biblijnych, ciekawych pytań.

Chcemy jednak postawić jeszcze kilka pytań do zwolenników nauki o Trójcy Świętej.

Nauka o tym jakoby Pan Jezus będąc na ziemi był „Bogiem wcielonym” sprawia bowiem wiele trudności w kwestii pogodzenia jej z biblijnym przekazem.

Jak odpowiesz na poniższe pytania?

Czy „wcielonemu Bogu” wraz ze wzrostem od dziecka do dorosłego mogło „przybywać mądrości”? Zobacz Łukasza 2:52.
Czy gdy Pan Jezus umierał śmiercią męczennika to czy umierała ludzka natura czy boska natura Jezusa?
Zobacz 1Koryntian2:8. Czyżby biblijne określenie, że uśmiercono „Pana chwały” czy też „chwalebną” naturę Pana Jezusa mogło oznaczać tak jak uczą trynitarze „śmierć tylko ludzkiej natury Pana Jezusa”? Oceńcie sami.

Czy da się pogodzić z nauczaniem biblijnym to czego uczą trynitarianie jakoby Duch Święty występujący w Starym Testamencie był zupełnie czymś innym niż tenże Duch Święty opisywany w Nowym Testamencie? Czym się różni Duch Święty Starego Testamentu a Nowego?

Gdy jesteśmy przy temacie Ducha Świętego oraz Pana Jezusa to wreszcie kolejne pytania do trynitarnych chrześcijan:
Czy w zgodzie z naukom o Trójcy Świętej można powiedzieć, że Pan Jezus jako „druga osoba Trójcy” był kiedykolwiek „pozbawiony Ducha Świętego”?
Czy jako druga osoba Boga – Pan Jezus musiałby czekać (przy założeniu splatania się natur i wcielenia) na „OTRZYMANIE  DUCHA ŚWIĘTEGO”???

Zobaczmy co w tym temacie wnosi nam Słowo Boże, odczytajmy zarówno proroctwa tyczące Mesjasza jak i również teksty tyczące bezpośrednio Pana Jezusa. Odczytajmy Izajasza 61:1-3 oraz 42:1-4.

Czyż nie widzimy wyraźnie, że Mesjasz miał dostać od Boga Jahwe Ducha Świętego?
Czy te prorocze zapowiedzi tyczyły Pana Jezusa – oczywiście! Odczytajmy Łukasza 4:18-21.
Zobaczmy również : Mateusza 3:16 oraz Dzieje Ap.10:38.

Nie ma żadnych wątpliwości biblijny przekaz wskazuje, że Pan Jezus czekał aż Bóg Ojciec da Mu Ducha Świętego!

Warto przyjąć postawę biblijnych berejczyków pochwalonych przez Pawła za to, że sprawdzali w Piśmie czy Paweł głosi im prawdę.

Sam zatem odpowiedz sobie na pytania:

Czy w świetle definicji atanazjańskiego wyznania wiary, możliwe jest aby któraś z osób Trójcy Świętej – „straciła kontakt z pozostałymi osobami Trójjedynego”???
Czy możliwe jest aby Pan Jezus – „jako Bóg wcielony” nie miał Ducha Świętego i musiał „czekać na to” aby Bóg Ojciec Go namaścił (dał Mu Ducha Św.) Duchem Świętym?

Czyż przy założeniu „splatania dwóch natur” oraz faktu jakoby Pan Jezus był „urodzonym wcielonym Bogiem w ciele dzieciątka” – mógłby kiedykolwiek istnieć czas w którym byłby pozbawiony Ducha Świętego???
Co w tym czasie działoby się z Trójcą Świętą?

To tylko skromna garstka pytań, która ciśnie się na usta czytelników Pisma Świętego. Pytania takie zachęcają do szukania w Biblii odpowiedzi ale również do odrzucenia nauk wyraźnie sprzecznych ze Słowem Bożym.
Jeśli więc wierzysz w trynitaryzm to …odpowiedz na pytanie : W jakiego Mesjasza i Zbawiciela wierzę ?
Czy tego opisywanego proroczo w księdze Izajasza?

Czy w Pana Jezusa, na którym spełniły się wszystkie mesjanistyczne proroctwa (a jego ziemskie życie opisane jest w ewangeliach)?
Może jednak wierzysz w INNEGO Mesjasza (niż ten biblijny)? Kim jest Pan Jezus dla Ciebie?
Podobnego do mitycznego Heraklesa, ze splecionymi naturami Boga i człowieka, niezwykłego herosa, mitologii greckiej.

Kto pyta nie błądzi

Jeśli więc czytając Biblię masz wątpliwości co do tego, czy objawiony Bóg Najwyższy, opisywany zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie – jest JEDYNY czy Trójjedyny?
Czy Mesjasz jest „synem Bożym” czy też „drugą osobą Boga”?

Kim jest Parakleta z Jana 16:25

Nie bój się stawiać pytań i szukaj na nie odpowiedzi w Słowie Bożym! Wręcz pisz w tabeli argumenty biblijne „za” i „przeciw” dogmatom takim jak Trójca Święta. Módl się prosząc o Ducha Świętego, zrozumienie.
Bóg pomoże Ci znaleźć konkretne odpowiedzi!
Jako nie-trynitarni chrześcijanie pozdrawiamy Cię słowami z Hebrajczyków 13:20,21

 

„ A Bóg pokoju, Ten, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spomiędzy umarłych wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, oby was udoskonalił we wszystkim, co dobre abyście spełniali Jego wolę. Niech sprawia w was to, co jest Mu miłe, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki”.

Tego życzymy wszystkim naszym czytelnikom oraz osobom tworzącym naszego bloga www.blog.antytrynitarianie.pl.

Historia a wiara w Trójce Świętą

26 maja 2011

Trójca Święta historycznie

Kontrowersje wokoło dogmatu o Trójcy, wpływały na historię i społeczeństwo!

Historia niestety w większości koncentruje się na wojnach, wodzach i żołnierzach (a więc działaniach „niszczycielskich”,wypływających najczęściej z żądzy władzy i posiadania mało wiemy natomiast o ludziach, którzy budowali coś nowego pozytywnego czy to w dziedzinie materialnej , duchowej czy społecznej.

Czy potrafimy wymienić np. polskich inżynierów, uczonych ( nie tylko tych paru-najsłynniejszych), czy myślicieli , którzy mieli największy wpływ na to w jakich warunkach i w jakim społeczeństwie ,przyszło nam żyć obecnie?

Wiele osób słysząc takie słowa jak „Historia”, ” Trójca Święta”…. traci zapał do lektury, uważając, że są to sprawy interesujące tylko historyków, teologów czy religioznawców.

To ciekawe bo przecież wszyscy znamy przysłowie : ” Mądry Polak po szkodzie…..” , aby nie było tak zawsze – musimy nauczyć się wyciągać wnioski ze swej historii , również i z błędów … Mało jest tak długo trwających sporów o takim wpływie na historię i społeczeństwo jak , spór między trynitarzami a antytrynitarzami, o biblijną prawdę związaną z bożym objawieniem i relacjami Boga Ojca z innymi bytami (np. z Jezusem , z Duchem Świętym). Ciekawe informacje związane z sednem tych sporów np. co  znaczy słowo Chrystus ,można znaleźć na naszej stronie,w zakładce „Kto jest chrześcijaninem”.

Pierwotne nauki kościoła

Czytając Pismo Święte odnajdujemy tam przestrogi przed „odstąpieniem od pierwotnych nauk Jezusa” (zobacz:  2Piotra 2:1, 2 Tesaloniczan 2:11).  Apostołowie ostrzegali, iż ten proces odstępstwa rozpocznie się niebawem …. Chrystianizm był prześladowany lub w najlepszym razie , chwilowo niechętnie tolerowany aż do IV w n.e.  W imperium rzymskim , zachodziły duże zmiany…trudno było zachować jedność , sprawność administracyjną ,wśród wielu podbitych przez Rzym- ludów, rozciągniętych obszarowo na ogromnych przestrzeniach. Świadomy tego władca imperium , Konstantyn Wielki …nie miał żadnej wiedzy biblijnej (dowodzi tego jego życie…morderstwa żony Fausty i syna Kryspusa oraz fakt, iż zgodził się ochrzcić dopiero na „łożu śmierci”), ale za to był świetnym politykiem.

Dostrzegał , że chrześcijaństwo mimo prześladowań i zakazów jest najszybciej rozwijającą się religią w jego imperium, zrozumiał też , że naukę o „podporządkowaniu się władzy” , gdy będzie miał uległych , biskupów może też wykorzystać ku swej chwale. To zapewne też , z jego podszeptów zaczęto wprowadzać do chrześcijaństwa zwyczaje i święta …”zapożyczone z innych pogańskich religii” – dbając jedynie o nadanie im „etykietki” – „chrześcijańskie”(zobacz „saturnalia”, „dzień narodzin Mitry” itd.). Dzięki takiemu politycznemu działaniu „chrześcijańskie” stawało się prawie wszystko- to dodatkowo gruntowało spójność imperium i zwiększało ilość „wierzących”poddanych, a nieochrzczonemu cezarowi dawało nieograniczoną władzę nad „takim-chrześcijaństwem”.

Triady i Trójce

W imperium rzymskim ludzie wierzyli w różne „triady” i „trójce”….np. Trójca kapitolińska, czy egipska……tak, więc gdy powstał spór czy Jezus jest „współistotny” z  Ojcem ( a co za tym idzie „równie odwieczny i równy co do mocy”) motywy politycznych działań Konstantyna Wielkiego powinny być oczywiste…..cytuję Jana Wierusza Kowalskiego „CHRZEŚCIJAŃSTWO” str64 wyd KAW1988…’Sobór został zwołany z wyłącznej inicjatywy cesarskiej,świadczy o tym niezbicie zachowana w odpisie część aktów zgromadzenia. Żaden biskup,nawet rzymski, nie kwestionował tego zakresu kompetencji władcy imperium i pana Kościoła, chociaż nie był on wówczas jeszcze ochrzczony.”

Protestujący, na tym soborze nicejskim w 325 roku n.e.  zostali zmuszeni do milczenia lub za odmowę podpisu , nowego wyznania wiary w Trójcę, skazani na wygnanie. Głównym zwycięzcą soboru okazał się cesarz Konstantyn”,…..” w rzeczywistości jednak doktryna nicejska, uznając Chrystusa za równego Ojcu, wyolbrzymiała jego boskość, a pomniejszała jego znaczenie jako Zbawcy i Mesjasza.” (strona 65)… Jezus nauczał , że Jego religia nie będzie ” większościowa”(powszechna-”katolicka”) zobacz ewangelię Mateusza7,13-14 ale taki chrystianizm był Konstantynowi Wielkiemu do niczego niepotrzebny…..choć jako religię państwową cesarz Teodozjusz ogłosił chrześcijaństwo dopiero w 380r.n.e. , to Konstantyn sprawił to , że w jego imperium pojawiła się religia „powszechna”…Politycznie w pełni zasłużył na tytuł ” Wielki”, ale dał też początek niezwykłemu sporowi , trwającemu do dziś. Zwolennicy trynitarnego dogmatu-”trynitarze”(stanowią większość współczesnego chrześcijaństwa)stosowali i stosują często argument „siły” i presji „większości”…Antytrynitarze-najczęściej , posługują się- „siłą argumentów”, ukazujących niebiblijne pochodzenie nauki o Trójcy Świętej. (zobacz zakładkę „Historia”)

 

Zapraszam do zapoznania się z argumentami, polskich antytrynitarzy.